Toiminta / Kannanottoja

Artova ry:n kannanotto Hämeentie 157:n osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä valmisteluaineistoon

Toteamme, että Hämeentie 157:n säilyttäminen kokonaan yrityskäytössä lienee kohtuutonta. Asuntojen rakentaminen on tarpeellista, kun muistetaaan turvata pienyrittäjien, taiteilijoiden ja pienten liikevaihdon yrittäjien toimitilat.

Asemakaavanmuutoksesta Artova toteaa tässä vaiheessa pitävänsä ehdotettua toimistorakennuksen asunnoiksi muutostapaa tarkoituksenmukaisena ja ympäristöönsä sopivana. Korkea rakennusosuus toimisi, kuten selostuksessa todetaan, Arabian alueen porttina – olisi siksi perusteltua kehittää sen muotoilua edelleen, joko siten että se sopeutuu nyt esitettyä huomattavasi paremmin ympäröivään rakennuskantaan, tai sen sijaan erottautuu rohkealla, veistoksellisella muotoilulla. Nyt luonnosteltu ratkaisu ei oikein toteuta kumpaakaan.

Artova näkee yleisemminkin olevan tarve että kaupunki selvittää aktiivisesti sen, miten voitaisiin turvata pienten yritysten ja yhteisöjen tilat alueella. Kaupunkitilan tulee olla monimuotoinen ja se koskee koko väestöä ja kaupungin muuta toimintaa. Arabianranta on Helsingin ensimmäinen taidekaupunginosa, alue on prosenttitaiteen edelläkävijä ja tunnettu muotoilusta taiteesta ja designista myös historiallisesti. Kun huomioidaan niin pienyrittäjien kuin taiteilijoiden toimitilatarve, Artova esittää tutkittavaksi ehdotetun toimitilaosuuden kaksinkertaistamista.

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki alue- ja kulttuuriyhdistys Artova ry Artovan kaupunkikehitysryhmä
Helsingissä
27.4.2018

Araban peruskoulun sisäilmaongelmista

Johdanto:

 
Arabian peruskoulun vanhempainyhdistys lähetti vetoomuksen rakennusten ja yleisten alueiden jaoston jäsenille. Olemme Artova ry:n hallituksessa tutustuneet vetoomukseen ja siihen liittyen halumme lausua oman kannanottamme asiaan ja jakaa vanhempien huolen koulun kunnosta ja tähänastisista siihen kohdistuneista toimista. 

Arabian peruskoulun sisäilmaongelmista

Arabian peruskoulun kunto ja turvallisuus on yksi keskeinen tekijä koko alueen palvelutasossa. Artova jakaa vanhempien huolen koulun kunnosta ja tähänastisista sitä koskevista toimista. Artova näkee että koulun sisäilmaongelmat, niiden selvittäminen ja niiden ratkaiseminen edellyttää tehokasta yhteistyötä kaupungin vastuullisten elinten ja vanhempien välillä.

Toivomme, että korjaustöiden päätyttyä koulun tilannetta seurataan tiiviisti ja pitkäaikaisesti. Koulun oppilasmäärä on edelleen nousussa ja alueen väkiluku on tulevaisuudessa kasvamassa mm. Arabia135-korttelin valmistuessa. Tämä lisää painetta koulutilojen määrän ja laadun suhteen ja edellyttää ongelmien ratkaisemista ajoissa.

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys ry hallitus

27.5.2018

 

Artovan kannanotto HSL:n hallitukselle tehtyyn linjastoehdotukseen 14.4.2018

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys Artova ry esitti 7.1.2018 kannanoton HSL:n liikennöintisuunnitelmaan vuosille 2018–2018. HSL:n hallitus palautti kokouksessaan 23.1. suunnitelmassa esitetyn linjan 71 reittimuutokseen uudelleen valmisteltavaksi, antaen vahvan viestin linjan säilymisen puolesta. Alunperin linjalle 71 esitettiin muutosta, jonka myötä reitti olisi siirtynyt kulkemaan Hakaniemen ja Arabian välisen osuuden Hämeentien sijaan Sörnäisten rantatien, Kalasataman keskuksen ja Hermannin rantatien kautta. Samassa yhteydessä ruuhka-ajan linja 71B esitettiin lakkautettavaksi ja sen tarjonta siirrettäväksi linjalle 71.

HSL:n hallitukselle annetussa uudessa ehdotuksessa on kirjattu seitsemän mahdollista tapaa järjestää uudet yhteydet Kalasataman suuntaan. Ehdotukset voidaan jakaa kustannuksiltaan neutraaleihin ja kustannuksia synnyttäviin vaihtoehtoihin. Ve 0 kuvaa nykytilaa, jolloin linja 71 jatkaa entisellä reitillään, eikä yhteyttä Kalasatamaan toteuteta. Ve 1 on HSL:n hallituksen hylkäämä vaihtoehto linjan 71 reitistä Kalasataman kautta. Vaihtoehdossa 2 linja 71 säilyy asukkaiden toivomalla vanhalla reitillään ja 55 siirtyy kulkemaan Arabianrannan kautta Kalastamaan. Vaihtoehdossa 6 linja 71 siirtyy jo kertaalleen hylätyn esityksen mukaan kulkemaan Kalasataman kautta keskustaan ja linja 55 merkittävästi nyky-yhteyttä harvemmalla aikataululla Arabian kautta Sörnäisiin.

Esittelijöiden mukaan kustannuksia lisäävät vaihtoehdot 3, jossa linja 71 siirtyisi reitille Kalasatamaan mutta Arabian ja Sörnäisten välille tulisi uusi linja. Vaihtoehdossa 4 linja 71B siirtyisi kulkemaan Viikistä Kalasatamaan ja vuoroja lisättäisiin runsaasti. Vaihtoehdossa 5 linja 71 kulkisi Kalasataman kautta, linja 78 Arabian kautta Sörnäisiin ja linjan 78 vuoroväli tihennettäisiin arkisin. Vaihtoehdossa 7 linja 52 kulkisi jatkossa Kalasatamaan, mutta ehdotuksessa ei selviä mitä tämä muuten merkitsisi.

Artova pitää hyvänä asiana, että vaihtoehtoja on kattavasti selvitetty, minkä lisäksi HSL on esityksessään hakenut ratkaisua, jolla pystyttäisiin takaamaan suora yhteys sekä Sörnäisiin että Kalasatamaan myös Arabianrannan pohjoisosasta.

HSL kannattaa esityksessään kustannusneutraaleja vaihtoehtoja 2 ja 6, mutta esittää vaihtoehtoa 6 hyväksyttäväksi. Vaihtoehdossa 6 Sörnäisten kautta kulkevan reitin palvelutaso laskisi kuitenkin nykyiseen verrattuna merkittävästi. Artova katsoo että kustannusneutraaleista vaihtoehdoista ainoastaan vaihtoehto 2 tarjoaa palvelutason, joka vastaa alueen asukkaiden tarvetta. Artovan suuressa joukkoliikennekyselyssä 25.5.–12.6.2017 71:n reittiä Sörnäisten kautta kannatti vajaa kaksi kolmannesta vastaajista. Runkolinjana Sörnäisten kautta tiheällä vuorovälillä kulkeva linja 71 mahdollistaa parhaat kytkennät myös muihin joukkoliikenteen reittisuuntiin.

Kustannusneutraalien vaihtoehtojen lisäksi kehottaisimme harkitsemaan vaihtoehtoa 5 sillä muutoksella, että linjan 71 (ja 71B) reitti säilyy nykyisellään ja linja 78 vuorostaan siirtyy vanhalle reitilleen, jossa se kulki Arabian ja Kalasataman kautta keskustaan. Molemmat reitit olisivat linjojen 68/78 ja 71 käyttäjille ennestään tuttuja. Se tekisi julkisesta liikenteestä entistä paremman vaihtoehdon ja tarjoaisi linjan 71 käyttäjille nopeammat yhteydet Helsingin keskustaan. Kaupunkistrategian kunnianhimoinen visio on tehdä Helsingistä maailman toimivin kaupunki - hyvin toimiva julkinen liikenne tekee siitä houkuttelevamman vaihtoehdon yksityisautoilulle.

HSL:n päätöksenteon lisäksi joukkoliikenteen palvelutason ja yhteyksien kehittäminen edellyttää myös muita toimenpiteitä. Hämeentien muuttaminen joukkoliikennekaduksi palvelee tätä tarkoitusta, mutta merkitsee samalla liikennemäärien kasvua niin Hermannin rantatiellä kuin Sörnäisten rantatielläkin. Joukkoliikennekaistojen toteuttaminen tällä reitillä on välttämätöntä.

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys ry (Artova) Artovan kaupunkikehitysryhmä

Artovan suuren joukkoliikennekyselyn yhteenveto (2017) Artova ry. http://artova.fi/ajankohtaista/5187-artovan-suuren-joukkoliikennekyselyn-yhteenveto

Artovan kannanotto HSL:n hallitukselle tehtyyn linjastoehdotukseen 14.4.2018

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys Artova ry kannattaa Helsingin julkisen liikenteen kehittämistä ja pitää kaupungin tasolla tehtävää strategista linjojen tarkastelua tärkeänä. Artovan alueen osalta tehty linjastouudistus on kuitenkin merkinnyt yhteyksien heikentymistä erityisesti Arabianrannan pohjoisen osan asukkaiden kannalta ja palvelutason heikentymistä koko alueella.

Keskustaan suuntaavien yhteyksien lisäksi nopeat ja riittävän taajat yhteydet Kalasatamaan ja Pasilaan ovat ensiarvoisen tärkeitä alueen elinvoimaisuudelle. Koska alueella on niukasti palveluita, hyvät yhteydet palvelukeskittymiin ovat tärkeitä kaikille alueen asukkaille ja toimijoille. Erityisen tärkeä liikkumismuoto julkinen liikenne on alaikäisille, opiskelijoille, lapsiperheille ja eläkeläisille. Asukkaiden määrä on lisäksi kasvamassa Arabia135-korttelin ja Hämeentie 153:n rakentamisen myötä ainakin 1500 asukkaalla. Alueen opiskelijayhteisö - Arkada, Practicum, DIAK ja nyt toimintaansa voimakkaasti kehittävä Metropolia - on myös merkittävä julkisen liikenteen käyttäjä.

Ekologisen kaupunkiliikenteen kehittämisen ja päästöjen vähentämisen tavoitteiden kannalta on tärkeää, että julkisen liikenteen saavutettavuus ja palvelutaso ovat hyviä etenkin tiheästi asutuilla kaupunkialueilla.

Liikennöintisuunnitelman 2018-19 luonnoksen mukaan linja 71 tullaan siirtämään Kalasataman kautta kulkevaksi keskustayhteydeksi. Muutos muodostaisi yhteyden Kalasatamaan siirtyviin terveydenhoitopalveluihin, mutta heikentäisi tuntuvasti yhteyksiä Vallilan ja Sörnäisten suuntaan erityisesti Arabianrannan pohjoisosassa asuvien asukkaiden kannalta. Muutokseen liittyisi lisäksi linjan 71B lakkauttaminen ja ilmeisestikin vuorovälien pidentyminen (luonnoksen mukaan “ruuhka-aikoina vuoroväli on noin 6 minuuttia sekä ruuhka-aikojen laidoilla noin 7–8 minuuttia” eli oletettavasti  muutoin 10 tai 15 minuuttia).

Luonnoksen mukainen linjan 71 reititys Arabia–Hermannin Rantatie–Kalasatama–Hakaniemi pidentäisi merkittävästi niin Arabian kuin kaikkien muiden tämän reitin käyttäjien matka-aikaa Helsingin keskustaan etenkin huomioiden Hermannin Rantatien ja Sörnäisten Rantatien tuntuvat ruuhkat liikenteen huippuaikoina. Kalasatamasta on tulossa mittava asukkaiden ja työpaikkojen keskittymä, jolla on huomattava vaikutus myös Artovan alueen joukkoliikenteeseen. Alueelta tarvitaan ruuhkautumaton joukkoliikenneyhteys Kalasatamaan, bussilinja Hämeentieltä Hermannin Rantatielle. Tämä ei poista tarvetta Hämeentieltä Sörnäisten kautta keskustaan kulkevalle bussilinjalle.

Nykyisellään Hermannin rantatie ruuhkautuu kuten jossain määrin myös Hämeentie Vallilan kohdalla. Hämeentiellä tilanne helpottanee joukkoliikennekadun toteuttamisen jälkeen, mikä puolestaan pahentaa tilannetta Hermannin Rantatiellä. Ehdotamme, että Hermannin rantatielle tehdään erillinen bussikaista raitiotiekaistan ohella. Näiden suurten muutosten ja kasvavien liikennemäärien takia pidämme hyvin tärkeänä, että myös raitiotieyhteyden toteuttamista Kalasatamasta Vallilanlaakson kautta Pasilaan kiirehditään.

Suunnitelman mukaan vaihdoton yhteys Arabianrannan pohjoisimman osan bussipysäkeiltä Sörnäisiin poistuisi ja ainoaksi suoraksi yhteydeksi keskustan suuntaan jäisi raitiolinja 6. Suora yhteys Sörnäisiin on alueen asukkaiden haastatteluiden perusteella hyvin tärkeä isolle osalle asukkaista sekä liikenteen vaihtoyhteyksien että palveluiden, esimerkiksi lasten päivähoitojärjestelyjen, takia. Vanhankaupungin asukkaiden arkeen vaikuttaa lisäksi linjan 78 vuorovälien harveneminen, josta olemme saaneet kriittistä palautetta sieltä suunnalta.

Artova kannattaakin suoran yhteyden muodostamista alueelta Kalasatamaan, mutta samalla toivoo painokkaasti, että kehitystyössä säilytetään myös suora bussiyhteys keskustaan Sörnäisten kautta. Tätä varten tulisi tarvittaessa perustaa uusi linja. Yhteenvetona Artova esittää että

  • Linja-autoyhteys Rautatientorille Kurvin ja Hakaniemen kautta tulee säilyttää
  • Luodaan koko Arabianrannan kattavat ilman vaihtoa toimivat nopeat ja taajat yhteydet Kalasatamaan ja Pasilaan
  • Kalasataman ja Pasilan välisen Vallilanlaakson kautta kulkevan raitiovaunulinjan valmistumista kiirehditään
  • Raitiovaunujen 6 ja 8 vuorovälejä ei pidennetä. Aamuliikenteen alkamisajankohtaa ja iltaliikenteen loppumisajankohtaa tarkistetaan liikennöintiaikaa pidentäen
  • Kaironkadun pysäkkiä ei poisteta; sijaintia harkitaan

Helsingissä 7.1.2018

Artova ry

Artovan kaupunkikehitysryhmä

Kannanotto Kalasataman ja Pasilan välille suunnitellusta raitiotieyhteydestä sekä siihen liittyvästä asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta.

Arabianrannan, Toukolan ja Vanhankaupungin alueen asukkaat ovat jo kauan kaivanneet nykyistä nopeampaa joukkoliikenneyhteyttä Pasilan suuntaan ja nyt palvelujen kehittyessä Kalasatamassa myös Kalasatamaan suuntautuva sujuva joukkoliikenneyhteys tulee erittäin tärkeäksi. Myös vielä rakentamattoman Kyläsaaren alueen tulevien asukkaiden kannalta suunniteltu raitiotieyhteys on ensiarvoisen tärkeä. Näemme joukkoliikenneverkoston kehittämisen suunnitelmissa esitetyllä tavalla vihreänä hankkeena, joka vähentää autolla liikkumisen tarvetta alueellamme ja sujuvoittaa useiden asuinalueiden asukkaiden päivittäistä liikkumista.

Arabian aluetta ja Kumpulan kampusta lähinnä on suunnitelmassa esitetty pysäkit Hämeentien sillan alle. Nykyisillä suojatiejärjestelyillä vaihtoyhteys Kumpulan kampuksen raitiotiepysäkeiltä on huono, suojatiet sijaitsevat etäällä ja se saattaa johtaa suunnittelemattomien oikoreittien syntymiseen. Kampuksen ja Arabianrannan suunnan kevyen liikenteen yhteyksiä pysäkeille tulisikin esittää nykyistä laajemmin. Olisi ainakin syytä järjestää sillan alle pysäkin tuntumaan alue myös polkupyöriä varten.

Tulevaisuuden raitiotieyhteyden johtaminen pohjoisesta Kustaa Vaasantieltä ja Hämeentieltä Vallilanlaaksoon tulee esittää jollain tavalla jo tämän suunnitelman yhteydessä, esimerkiksi Nylanderin puistorinteen reunan mukaisesti. Koska rakentamisesta joka tapauksessa aiheutunee huomattava rakennusaikainen haitta tälle yhdelle Helsingin tärkeimmistä sisääntuloväylistä kannattaisi tarvittavan rataliittymän rakentaminen tehdä jo nyt muun rataosuuden rakennuksen yhteydessä jolloin vältytään toistuvilta tietyömailta, valmistaudutaan tuleviin Viikin ja Malmin yhteyksiin ja mahdollistetaan jo nyt suurempi asukaspotentiaali olemassa olevan rataverkon alueelta.

Hermannin rantatie ruuhkautuu helposti, ja myös sinne tulevan bussiliikenteen sujuvuuteen voisi kiinnittää huomiota. Suunnitelmissa raitiotielle on esitetty oma kaista, mitä pidämme hyvänä ratkaisuna.

Vallilanlaaksossa raitiotielinja, joka on suunniteltu vanhan radan paikalle, sopii hyvin siellä olevaan siirtolapuutarhan aidatun alueen ja kasvitieteellisen puutarhan alueen väliseen käytävään. Vallilanlaakson poikki kulkevan, kenttäalueen länsipuolisen kevyen liikenteen reitin johtaminen radan yli näyttäytyy turvallisuuden kannalta sekä maisemallisesti hyvänä ratkaisuna. 

 

25.10.2017 Helsingissä

Artova ry

Artovan Kaupunkikehitysryhmä

 

 

Artova kannanotto yleiskaavaan 11.3.2014

1) Poikittaisliikenteen kehittäminen.

Artova katsoo, että joukkoliikenteeseen nojaavien ja toimivien poikittaisyhteyksien kehittäminen on keskeistä kaikkien kaupunkilaisten arjen sujuvuuden ja kaupungin kehittämisen näkökulmasta. Artovan alueella ja lähialueilla asuvien kymmenien tuhansien asukkaiden (mm. Viikki, Kalasatama, Hermanni) näkökulmasta olisi erityisen keskeistä saada aikaan suora ja nopea joukkoliikenneyhteys Pasilaan. Samalla Artova kannattaa pyöräilyverkoston kehittämistä.


2) Bulevardisointi ja tiivistäminen.

Artova kannattaa uudessa yleiskaavassa visioitua sisääntuloväylien bulevardisointia ja siihen liittyvää sekä rakentamisen laadukasta tiivistämistä että julkisen liikenteen kasvavaa merkitystä. Artovan alueella bulevardisointi koskettaa erityisesti Kustaa Vaasantietä, Lahdenväylää ja niiden ympäristöä. Artova ehdottaa, että bulevardisointia olisi mahdollista tutkia koeluontoisesti bulevardisoimalla Kustaa Vaasantien alue jo lähivuosina. Bulevardisointisuunnitelmien ja niihin liittyvien liikennejärjestelmätason muutosten yhteydessä Artova toivoo huomioitavan, ettei suunnitteluratkaisuista seuraisi kasvavaa läpiajoliikennettä Hämeentien loppupäähän.

 3) Kantakaupungin laajentaminen ja alueiden sisäisen monimuotoisuuden turvaaminen.

Artova kannattaa kantakaupunkimaisen, tiiviin ja toiminnoiltaan sekoittuneen rakentamisen vaalimista nykyisen kantakaupungin rajoilla. Artovan alueella tämä tarkoittaa erityisesti alueen kulttuuritoimintojen, virkistysalueiden ja -palveluiden sekä asuin- ja toimitilakäytön säilyttämistä ja tukemista, jotta alueesta ei kehity nukkumalähiötä.

 4) Kaupungin merellisyyden tukeminen.

Artova näkee, että Helsingin merellisyys on yksi kaupungin keskeisiä vahvuuksia, jota voisi kehittää luontevasti eteenpäin sekä kaupunkilaisten että matkailijoiden palvelemiseksi. Keskeisiä merellisyyden tukemisen elementtejä ovat ainakin vesiliikenteen kehittäminen, rantojen käytettävyyden korostaminen ja saariympäristön saavutettavuuden parantaminen myös sille suurelle enemmistölle, jolla ei ole mahdollisuutta oman veneen käyttöön. Artovan alueella merellisyyden tukeminen voisi keskeisesti tarkoittaa vesiliikennöinnin aloittamista (vesibussit) sekä esimerkiksi kajakkimelontatoiminnan tms. julkisen virkistystoiminnan kehittäminen Artovan alueella.

 5) Kaupunkiluonnon ja virkistysalueiden kehittäminen.

Artova katsoo, että tiivistyvän kaupungin rinnalla on kiinnitettävä erityistä huomiota luontoalueiden ja virkistysalueiden riittävyyteen, laatuun ja tarkoituksenmukaisuuteen sekä luontoarvojen että kaupunkilaisten virkistystarpeiden näkökulmasta. Artovan alueella tämä tarkoittaa erityisesti Vanhankaupunginlahden luontoarvojen säilymisestä huolehtimista ja samanaikaista luontoalueiden virkistyskäytön kehittämistä. Vanhankaupunginlahden alueelle olisi esimerkiksi mahdollista perustaa linnuston tarkkailuun ja suojeluun kannustava pieni luontokeskus esimerkiksi Tekniikan museon yhteyteen.

 

Artovan lausunto tehdaskorttelin asemakaavan muutoksesta

Lausunto Arabian tehdaskorttelin asemakaavan muutoksesta  

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys Artova ry pitää Arabia135-tehdaskorttelin suunnitelmia pääosin hyvinä ja uskoo suunnitelmien vaikuttavan myönteisesti alueen toimivuuteen ja imagoon. Tehdaskorttelin muutos lisää alueen kaupallista potentiaalia, parantaa palveluja, lisää turistien kiinnostusta ja ennen kaikkea kehittää aluetta ja Arabian historiallista tehdaskorttelia ja sen tarinaa.

Artova kiittää Arabian tehdaskorttelin asemakaavan muutokseen liittyvissä suunnitelmissa erityisesti korttelin kauttakulun mahdollisuuksia, taidetta osana alueen aukioita ja pihoja ja suunniteltua asumisen monimuotoisuutta. Koko uusi Arabianranta on suunniteltu sosiaalisen sekoittamisen periaatteella ja tehdaskorttelin asumisen hallinnan tulee noudattaa suurin piirtein samankaltaista jakoa.  

Artova ehdottaa korkeinta tornitaloa kehitettäväksi ainakin siten, että tornin huipulla tai jollakin välitasanteella olisi myös avointa julkista tilaa, kuten näköalamahdollisuus Vanhankaupunginlahdelle. Näköalatasannetta olisi mahdollista täydentää esimerkiksi kaukoputkella ja palveluilla. Kahvila, pieni kahvinmyynnin mahdollistava myyntikoju tai luontoalueita esittelevä infopiste yhdistettynä näköalapaikkaan palvelisi sekä asukkaita että vierailijoita, mikäli nämä olisivat taloudellisesti mahdollisia ratkaisuja. Näköalatasanne mahdollisin lisäpalveluin nostaisi korkeimman tornin kiinnostavuutta suhteessa muihin vastaaviin, sopisi mainiosti alueen brändiin ja kiinnostaisi turisteja: omaleimaisuus on hyvä asia, ja maisemamahdollisuus korkealla lisää koko korttelin houkuttelevuutta. Samalla julkinen tila korostaisi alueen yhteispihaperiaatteen toimivuutta ja avoimuutta kaikille kävijöille. Natura-alueen reunalla maisemaa Vanhankaupunginlahdelle voisi hyödyntää ja tornitalon näköalatasanteelle saattaisi mennä esimerkiksi erillinen näköalahissi.

Kolmen korkeimman rakennuksen suhdetta olemassa olevaan, maisemallisesti leimaavaan Arabian tehtaan piippuun ja suhdetta jo rakennettuun 12-kerroksiseen (oranssiin) taloon tulee pohtia myös visuaalisena kokonaisuutena.    

Arabia135 -korttelin Hämeentien puolen aukion käyttöä ja mahdollisuuksia kannattaa pohtia tarkasti. Ehkäpä muutama puu ja vesiaihe korttelin sisällä olevalla torilla tekisi aukion houkuttelevammaksi ihmisille istua ja viettää aikaa. Leikittävyys, leikillisyys sekä toiminnallisuus ovat erittäin kannatettavia. Nostamme esille ajatuksen lasisesta katetusta tilasta, jota voisi hyödyntää vuodenaikojen vaihdellessa.

Tehtaan eteläsiiven purettavan rakennuksen korvaava korotettu vanhan rakenteen hahmoa mukaileva asuinrakennus saattaa olla hiukan liian massiivinen kyseiseen paikkaan. Nykyisten Arabiankadun asukkaiden huolet alueen varjoisuudesta on otettava huomioon ja selvitettävä tarkasti.

Erityisen tärkeitä ovat sujuvat ja selkeät liikenneyhteydet Arabiaan. Kilpailevia palvelukeskittymiä on tulossa hyvin lähelle, joten yhteyksiä Arabianranta-Toukola - Vanhakaupunki -alueelta Kalasatamaan ja Pasilaan pitäisi saada nopeammiksi. Kalasataman merkitystä läheisenä metroasemana voisi nostaa esiin, vaihto on huomattavan helppoa verrattuna Sörnäisiin. Lisäksi tulee huomioida raitiovaunujen reitit ja aikataulujen kattavuus viikonloppuisinkin. Myös rakentamisen aikana tulee ottaa huomioon liikenteen sujuvuus.

Arabia135 -korttelin muutos voi olla huomattava kehityaskel alueella. Yhdessä Annalan historiallisen kartanon puutarhakeskuksen, Metropolian kulttuurikampuksen ja Vanhankaupunginlahden luonnon kanssa, avoin, luontoon, designiin, taiteeseen ja kulttuuriin laajalti  painottuva alue voi tuoda mahdollisuuksia nostaa Arabian alue itäisen kantakaupungin keskittymäksi ja eläväksi, houkuttelevaksi alueeksi. Kivijalassa ja korttelin eri tasoissa tapahtuva toiminta elävöittää kaupunkikuvaa ja pitää Arabian alueen osana kantakaupunkia.

Artova ry

30.6.2017

Artovan kannanotto Koillis-Helsingin linjastosuunnitelmiin Arabianrannan, Toukola ja Vanhankaupungin alueella

KANNANOTTO KOILLIS-HELSINGIN LINJASTOSUUNNITELMISTA ARABIANRANNAN, TOUKOLAN JA VANHANKAUPUNGIN VAIKUTUSALUEELLA 

 

Arabianrannan, Toukolan ja Vanhankaupungin asukkaiden keskuudessa on viime viikkojen aikana herättänyt runsaasti huolta HSL:n uusi Koillis-Helsingin linjastosuunnitelman nimellä kulkeva suunnitelma, joka koskee nimestä huolimatta myös tätä aluetta. Artova kyseli asiasta tammikuun lopussa lisätietoja HSL:n joukkoliikennesuunnittelijalta, jonka jälkeen tiedotti asiasta 1. helmikuuta Facebook-sivuillaan kysellen asukkaiden mielipiteitä suunnitelmista, jonka jälkeen kymmenet asukkaat ovat ilmaisseet monien eri kanavien kautta huolensa alueen joukkoliikenteen tulevaisuudesta. 

Artova kannattaa Helsingin julkisen liikenteen kehittämistä ja pitää kaupungin tasolla tehtävää strategista linjojen tarkastelua tärkeänä. Artovan alueen osalta linjastouudistus on kuitenkin herättänyt alueen asukkaissa seuraavia huolia: 

1) Yhteys Sörnäisiin heikkenee 

Kalasataman kehittämisen ja erityisesti alueen sote-palveluiden Kalasataman keskukseen siirtymisen takia on erinomaista, että yhteyttä Kalasatamaan kehitetään. Alueen asukkaat ovat kuitenkin huolissaan siitä, että yhteys Sörnäisiin heikkenee merkittävästi. Linjastouudistuksen jälkeen mikään alueen läpi Hämeentietä pitkin kulkeva bussilinja ei jatka suoraan Sörnäisiin, vaikka Sörnäinen on merkittävä palvelukeskittymä ja vaihtoasema useille alueen asukkaille. 

2) Arabianrannan pohjoisosan alueen asukkaiden joukkoliikenneyhteydet heikkenevät merkittävästi

Linjastouudistuksen jälkeen alueen eteläosan asukkaiden joukkoliikenneyhteydet säilyvät hyvinä johtuen Kustaa Vaasan tien läheisyydestä ja linjan 71 vuorovälin tihentämisestä. Arabianrannan pohjoisosan asukkaat tulevat olemaan erittäin riippuvaisia linjasta 71, kun muut yhteydet keskustaan loppuvat. Samalla näiltä asukkailta katkeaa liikenneyhteys Sörnäisiin. Kävelymatka raitiovaunupysäkeille alueen pohjoisosista on pitkä, ja esimerkiksi pyörätuolilla liikkuvat tai pienten lasten kanssa vaunuilla liikkeellä olevat pelkäävät oman liikkumisensa vaikeutuvan, koska bussit ovat usein jo nyt täynnä vaunuja. Käytännössä he ovat uudistuksen jälkeen riippuvaisia yhdestä bussilinjasta. Linjastouudistus onkin herättänyt erityistä huolta näissä asukkaissa. 

Artovaan yhteyttä ottaneen asukkaan mukaan tällä hetkellä esimerkiksi Hämeentien R-kioskin pysäkiltä lähtee suoraan keskustaan 17 vuoroa arkisin klo 8:00 - 9:00 välillä, mutta uuden suunnitelman mukaan enää vain 6 vuoroa. Vuorojen leikkaus keskustaan on tältä osin noin 65 prosenttia. Uusi linja 71B kulkee vain arkisin ja vain n.klo 6:00 - 9:00 ja 14:00 - 18:00 ja ehdotelman mukaan siis syksystä 2018 alkaen ei keskustaan vaan Kalasatamaan. Linjan 68 tai muun vastaavan linjan kuljettaminen jatkossakin Hämeentien kautta olisi pikaisesti ajatellen järkevin ja helpoin ratkaisu. 

3) Raitiovaunujen vuorovälit pitenevät liikenteen saavutettavuudesta riippuen

Raitiovaunuyhteys Sörnäisiin ja keskustaan säilyy hyvänä niillä asukkailla, jotka asuvat kävelymatkan päässä raitiovaunupysäkeistä. Asukkaat ovat kuitenkin olleet huolissaan raitiovaunujen pitenevistä vuoroväleistä, kun bussilinjojakin samalla harvennetaan. Raitiovaunujen käytettävyys ja luotettavuus liikkumisessa perustuu nimenomaan niiden tiheään liikennöintiin, joka mahdollistaa jouhevan vaihdon muihin liikennevälineisiin ja toisaalta parantaa esimerkiksi lastenvaunujen tai pyörätuolien mahdollisuutta mahtua kyytiin. 

Artova pahoittelee tämän kannanoton myöhäistä laatimista suhteessa uuden suunnitelman vuorovaikutusaikaan. Alueen asukkaat ja Artova pitävät kuitenkin ongelmallisena tapaa, jolla linjastosuunnitelmasta ja –uudistuksesta on tiedotettu, koska ei ole tavoittanut silloista vuoden 2014 ja vuoden 2015 hallitusta. Suunnitelma ja siihen liittyvä vuorovaikutusmahdollisuus on jäänyt alueen 

asukkailta ja muilta toimijoilta laajasti huomaamatta, ja tehdyt päätökset ovatkin herättäneet sen vuoksi erityistä hämmennystä ja huolta. Alueelle tiedottaminen on kokemusten mukaan selvästi epäonnistunut, ja myös linjastouudistuksen otsikoiminen ”Koillis-Helsingin” linjastouudistukseksi on omiaan siihen, että edes aktiivisesti paikallisia asioita seuraavat asukkaat ja toimijat eivät ole oivaltaneet suunnitelmien koskevan myös Artovan aluetta, joka sijaitsee keskisessä Helsingissä. 

Artova toivookin, että linjastouudistus voidaan palauttaa valmisteluun erityisesti niiltä osin, joilta suunnitelma vaikuttaa alueen pohjoisosien saavutettavuuteen ja Sörnäisiin kohdistuviin yhteyksiin. 

Ystävällisin terveisin, 

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys 

 

Artova ry:n ja Arabian asukastalot ry:n kirjelmä sosiaali- ja terveyslautakunnalle

Artova ry:n ja Arabian asukastalot ry:n kirjelmä sosiaali- ja terveyslautakunnalle
Helsinki 19.3.2013


Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kaupunginosayhdistys ry:n (Artova) toiminta-avustus ollaan puolittamassa ilman minkäänlaista ennakkotiedotusta tai keskustelua. Toiminta-avustus käytetään kokonaisuudessaan kokopäiväisen työntekijän palkkaukseen.

Artova ja Kääntöpaikka tekevät voimallisesti sosiaalista hyvinvointia edistävää sekä ongelmia ennaltaehkäisevää toimintaa, jota mikään muu taho Arabian (Arabianranta, Toukola, Vanhakaupunki) alueella ei toteuta. Arabian alueella ei ole esimerkiksi aluetyöntekijää, työväenopistoa tai muutakaan tahoa, joka tällaista toimintaa järjestäisi. Nuorisoasiainkeskus, peruskoulu ja leikkipuisto hoitavat tiukasti oman kohderyhmänsä, mutta eivät muuta. Artova ja Kääntöpaikka toteuttavat yhteistyössä alueen eri ikä- ja intressiryhmille suunnattuja toimintoja, jotka kiinnittävät ja sitouttavat alueen asukkaat, työntekijät, oppilaat, opiskelijat ja eri toimijat edistämään alueellista sosiaalista hyvinvointia ja ennaltaehkäisemään sosiaalisia ongelmia. Mikäli toimintaa koordinoimaan ei pystytä jatkossa palkkaamaan kokopäiväistä työntekijää, nykyisen kaltainen toiminta ei ole mahdollista.

Arabian alueen asukasmäärä on kasvava ja alueella on runsaasti lapsiperheitä. Noin viiden vuoden sisällä olemme tilanteessa, jossa lapsiperhealue muuttuu teini-ikäisten alueeksi. Artova ja Kääntöpaikka ovat valmistautuneet määrätietoisesti eri toimenpiteillä tulevaisuuden sosiaalisten ongelmien minimoimiseen. Myöskään tätä ei pystytä jatkamaan ilman kokopäiväistä työntekijää. 

Artova ja Kääntöpaikka pitävät erittäin valitettavana, jos sosiaali- ja terveyslautakunta päättää lopettaa tämänkaltaisen pitkäjännitteisen alueellisen sosiaalisen kehittämisen ja ehdotamme, että nykyinen 30 000 euron toiminta-avustus pidetään ennallaan.

Artova ja Kääntöpaikka haluavat tuoda myös tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen 10.12.2012 vahvistaa alueellisia asukas- ja demokratiatiloja. Lisäksi Artova valittiin kuluvan vuoden alussa toteuttamaan yhdessä Helsingin kaupungin kanssa lähidemokratian alueellista pilottihanketta. Hanke toteutetaan ilman erillistä rahoitusta, joten sen jatkaminen Artovan toiminta-avustuksen puolittuessa ei ole mahdollista.

Ystävällisin terveisin,

Lauri Alhojärvi
Artova ry:n hallituksen puheenjohtaja

Leila Mäkelä
Arabian asukastalot ry:n hallituksen puheenjohtaja

pdfYhteenveto sosiaaliviraston toiminta-avustuksen käytöstä vuonna 2012 - Artova

Bokvillanin mahdollisesta hankinnasta seurannut verkkokeskustelu

Kannanotto 14.9.2012 Helsinki

Bokvillanin mahdollisesta hankinnasta seurannut verkkokeskustelu

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys ry. eli Artova ehdottaa, että Arabian Palvelu Oy järjestää avoimen keskustelutilaisuuden kaikille Arabian Palvelun piirissä oleville intressiryhmille ja asukkaille.

Artova myös toivoo Arabian Palvelun tiedottavan asioista avoimesti ja julkisesti. Arabian Palvelun verkkosivusto (arabianpalvelu.fi) on hyvä tiedotuskanava asioiden julkaisemiseen ja toivomme Arabian Palvelun käyttävän sitä. Toivomme Arabian Palvelun julkaisevan sekä taloyhtiöiden liittymäsopimukset että asiaan liittyvät lausunnot ja asukaskyselyn tulokset sivuillaan ja tiedottavan jatkossa toiminnastaan niin, että tämä tieto olisi löydettävissä yhtiön verkkosivuilta.

Artova pitää hyvänä, että Bokvillanin hankinnasta keskustellaan asiallisesti. Artova ei ota kantaa Bokvillanin hankintaan, mutta pitää tärkeänä että Arabian Palvelu täyttää asemakaavan ja sopimuksien asettamat velvoitteet yhteiskerhotiloista, valokuituverkosta, yhteispihoista ja parkkipaikoista.

Artova pitää ikävänä ilmönä Arabianranta.fi-keskustelupalstan kautta esitettyjä perustelemattomia syytöksiä, jotka kohdistetaan Artovan sekä Arabian asukastalot ry:n toimintaan. Artova keskustelee mielellään toiminnastaan ja sen mahdollisesta kehittämisestä esimerkiksi kaikille avoimessa tilaisuudessa tai henkilökohtaisesti. Artova toivoo, että Artovan hallitukseen otetaan suoraan yhteyttä asioista, jotka koskevat yhdistyksen toimintaa.

COPYRIGHT © 2014 ARTOVA, ALL RIGHTS RESERVED.